SŁOWNIK DEFINCJI

A

  Antyki ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Przedmioty sztuki dawnej (dzieła rzemiosła artystycznego) o wartości zabytkowej, których wiek przekracza 100 lat

  ASO ( ERGO 7 )

  Autoryzowany serwis obsługi pojazdów danej marki

  Awaria ( ERGO 7 )

  Ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7

  Wadliwe funkcjonowanie pojazdu spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi,elektronicznymi lub hydraulicznymi, uniemożliwiające poruszanie się pojazdem, z wyłączeniem konieczności uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów

  Ubezpieczenia  pozkomunikacyjne ERGO 7

  Wadliwe funkcjonowanie urządzenia lub instalacji spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi lub hydraulicznymi, z wyłączeniem konieczności uzupełniania materiałów eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów

  Architektura ogrodu ( ERGO 7 )

  Położone w miejscu ubezpieczenia:

  a) ogrodzenia i ich elementy;

  b) baseny, korty tenisowe, chodniki, drogi;

  c) altany, wiaty, lampy ogrodowe, studnie, posągi, fontanny;

  d) domki narzędziowe nieposiadające fundamentów;

  e) rośliny ozdobne, również hodowane w doniczkach;

  f) wyposażenie placu zabaw, huśtawki, meble ogrodowe, grille, narzędzia gospodarcze, kojce dla zwierząt

B

  Budowa ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Prace polegające na wznoszeniu domu, mieszkania lub budynku gospodarczego, a także ich przebudowa, remont, nadbudowa, modernizacja lub rozbudowa. Budowa nie dotyczy prac budowlanych, obejmujących wyłącznie elementy wykończenia oraz urządzenia techniczne

  Budynek gospodarczy ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlany chwraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz elementami wykończenia, stanowiącymi całość techniczną i użytkową (z wyłączeniem szklarni) wykorzystywany do celów innych niż mieszkaniowe, a także garaż wolnostojący.

  Za elementy budynku gospodarczego uważa się:

  a) mury, fundamenty, dach, ściany działowe niemające konstrukcji szkieletowej, zewnętrzne: drzwi, okna wraz z oszkleniami, parapety;

  b) tynki zewnętrzne, elewacje, izolacje cieplne, przeciwwodne i dźwiękochłonne, schody, rynny

  Bagaż ( ERGO 7 )

  Mienie znajdujące się poza miejscem zamieszkania, wykorzystywane w życiu prywatnym przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie prowadzące wspólnie z nim gospodarstwo domowe, a także przedmioty czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone lub użyczone przez pracodawcę lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie to lub użyczenie zostało potwierdzone na piśmie przez wynajmującego lub użyczającego 

C

D

  Dom ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Samodzielny budynek mieszkalny, a także wydzielona część budynku bliźniaczego lub szeregowego (w tym należąca do Ubezpieczonego część domu stanowiącego współwłasność kilku osób), trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych wraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz elementami wykończenia, stanowiącymi całość techniczną i użytkową, łącznie z garażem, jeżeli stanowi on integralną część domu.

  Do domu należą również:

  a) mury, fundamenty, dach, tarasy, balkony, ściany działowe niemające konstrukcji szkieletowej, zewnętrzne: drzwi, okna wraz z oszkleniami, parapety, rolety, kraty, markizy;

  b) tynki zewnętrzne, elewacje, izolacje cieplne, przeciwwodne i dźwiękochłonne, schody, rynny

  Dzieła sztuki ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Przedmioty o wartości artystycznej:

  a) oryginalne: obrazy, kolaże, malowidła i rysunki oraz rzeźby i posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem, że zostały one wykonane w całości przez artystę, jak też odlewy tych rzeźb i posągów, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie ich było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców;

  b) gobeliny oraz tkaniny ścienne wykonane ręcznie, na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem, że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy;

  c) fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach

  Dokumenty pojazdu ( ERGO 7 )

  Dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile została wydana), świadectwo dopuszczenia pojazdu do ruchu (w przypadku pojazdów niepodlegających rejestracji), pozwolenie czasowe wydane przez właściwy organ dokonujący rejestracji

  Data początkowa ( ERGO 7 )

  Dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w pierwszej umowie ubezpieczenia zawartej z ERGO Hestią. Jeżeli ciągłość ubezpieczenia, przez którą należy rozumieć zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia, której okres ubezpieczenia rozpoczyna się dzień po zakończeniu okresu ubezpieczenia zakończonej umowy, zostanie przerwana, data początkowa to data rozpoczęcia odpowiedzialności ERGO Hestii w nowej umowie ubezpieczenia zawartej po przerwie w ubezpieczeniu

  Domek letniskowy ( ERGO 7 )

  Zamieszkiwany czasowo budynek, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych wraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz elementami wykończenia, stanowiącymi całość techniczną i użytkową, służący celom rekreacyjnym lub wypoczynkowym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

  Do domku letniskowego należą również:

  a) mury, fundamenty, dach, tarasy, balkony, ściany działowe niemające konstrukcji szkieletowej, zewnętrzne: drzwi, okna wraz z oszkleniami, parapety, rolety, kraty, markizy; 

  b) tynki zewnętrzne, elewacje, izolacje cieplne, przeciwwodne i dźwiękochłonne, schody, rynny

  Dom w budowie ( ERGO 7 )

  Budynek w trakcie prac budowlanych (wznoszenie, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, modernizacja) od dnia podjęcia pierwszych prac na terenie budowy do dnia, w którym najwcześniej można przystąpić do użytkowania tego budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Do domu w budowie w zależności od stanu wykonanych prac należą również:

  a) mury, fundamenty, dach, tarasy, balkony, ściany działowe niemające konstrukcji szkieletowej, zewnętrzne: drzwi, okna wraz z oszkleniami, parapety, rolety, kraty, markizy;

  b) tynki zewnętrzne, elewacje, izolacje cieplne, przeciwwodne i dźwiękochłonne, schody, rynny

  c) elementy wykończenia;

  d) urządzenia techniczne;

  e) materiały, surowce i półfabrykaty służące do realizacji budowy

E

  Elementy wykończenia ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Elementy zamontowane lub wbudowane w domu, mieszkaniu lub budynku gospodarczym w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, w tym:

  a) elementy zabudowy wewnętrznej, antresole oraz ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej, w tym gipsowo-kartonowe;

  b) powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny dekoracyjne oraz wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg;

  c) kabiny prysznicowe, umywalki, wanny, muszle klozetowe, baterie łazienkowe i kuchenne;

  d) wewnętrzne: drzwi, okna wraz z oszkleniami i zamknięciami, parapety, żaluzje, rolety

K

  Klient ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Osoba fizyczna, zawierająca umowę ubezpieczenia (Ubezpieczający)

   

  Kolekcje ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Zbiór przedmiotów gromadzonych według określonych kryteriów, obejmujący jeden rodzaj dzieł sztuki lub innych przedmiotów kolekcjonerskich: obrazów, rzeźb, monet, znaczków pocztowych

  Kradzież z włamaniem ( ERGO 7 )

   Ubezpieczenia  komunikacyjne ERGO 7

   

  Dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń (a w Ubezpieczeniu Bagaż również z bagażnika pojazdu, przyczepy kempingowej, kabiny jednostki pływającej), po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł w wyniku przestępstwa, jak również uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem

  Ubezpieczenia  pozkomunikacyjne ERGO 7

  Kradzież z włamaniem Dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń (a w Ubezpieczeniu Bagaż również z bagażnika pojazdu, przyczepy kempingowej, kabiny jednostki pływającej), po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł w wyniku przestępstwa, jak również uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem

   

   

  Katastrofa budowlana ( ERGO 7 )

  Niezamierzone, gwałtowne zniszczenie domu w budowie lub budynku gospodarczego w trakcie budowy, jak również ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

  Nie jest katastrofą budowlaną:

  a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;

  b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;

  c) awaria instalacji

M

  Miejsce ubezpieczenia ( ERGO 1 )

  Wskazana w umowie ubezpieczenia lokalizacja domu lub mieszkania

  Mieszkanie ( ERGO 1 )

  Wyodrębniona prawnie część budynku wielomieszkaniowego wraz z urządzeniami technicznymi i elementami wykończenia oraz:

  a) pomieszczeniami przynależnymi;

  b) murami, ścianami działowymi niemającymi konstrukcji szkieletowej, zewnętrznymi: drzwiami, oknami wraz z oszkleniami, parapetami, roletami, kratami, markizami

  Miejsce ubezpieczenia ( ERGO 7 )

  Miejsce ubezpieczenia Wskazana w umowie ubezpieczenia lokalizacja domu, mieszkania, domku letniskowego lub domu w budowie

N

  Nieszczęśliwy wypadek ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony – niezależnie od swojej woli – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł

   

  Nowotwór złośliwy prostaty ( ERGO 7 )

  Nowotwór, który objawia się obecnością złośliwego guza – w obrębie gruczołu krokowego – charakteryzującego się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się złośliwych komórek oraz naciekaniem tkanek. Klasyfikacja nowotworu złośliwego prostaty musi być potwierdzona badaniem histopatologicznym

  Nowotwór złośliwy sutka ( ERGO 7 )

  Nowotwór, który objawia się obecnością złośliwego guza – w obrębie gruczołu sutkowego – charakteryzującego się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się złośliwych komórek oraz naciekaniem tkanek. Klasyfikacja nowotworu złośliwego sutka musi być potwierdzona badaniem histopatologicznym

O

  Osoba uprawniona ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Osoba wskazana przez Ubezpieczonego lub osoba określona w niniejszym dokumencie, uprawniona do odbioru świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego

  Osoby trzecie ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Wszystkie podmioty pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia, wynikającym z umowy ubezpieczenia zawartej z ERGO Hestią

   

  Okres eksploatacji pojazdu ( ERGO 7 )

  Okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, wówczas okres eksploatacji liczony jest od 31 grudnia roku produkcji pojazdu:

  a) do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia – dla zawarcia umowy ubezpieczenia; tak ustalony okres eksploatacji obowiązuje przez cały okres ubezpieczenia;

  b) do dnia powstania szkody – dla ustalenia wysokości odszkodowania

  Osoby bliskie ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Osoby bliskie Małżonek, osoba pozostająca w konkubinacie, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie i synowe, ojczym, macocha, pasierb, przysposobieni i przysposabiający

   

  Oszklenia ( ERGO 7 )

  a) szklane elementy: ścian, dachów domu, domku letniskowego lub domu w budowie, mebli, piekarnika, kuchenki mikrofalowej, okapu, balkonów, tarasów, loggii, elementów wykończenia;

  b) szyby okienne i drzwiowe;

  c) szyby kominkowe;

  d) zamontowane w sposób trwały: lustra i witraże;

  e) szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian i sufitów;

  f) kuchenne płyty grzewcze – ceramiczne lub szklane;

  g) akwaria lub terraria o pojemności powyżej 100 litrów

P

  Pojazd ( ERGO 1 )

  Samochód zarejestrowany jako:

  a) osobowy – o ładowności do 850 kg;

  b) ciężarowy, dostawczy, terenowy, pick-up – o ładowności do 2 ton;

  c) motorower, motocykl, quad

  Pomieszczenia przynależne ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Pomieszczenia przynależące do mieszkania, mogące stanowić przedmiot odrębnej własności i które są użytkowane przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie, prowadzące wspólnie z nim gospodarstwo domowe, lub osoby przez niego upoważnione; za pomieszczenie przynależne uważa się także miejsce postojowe pojazdu, wewnątrz budynku, w którym znajduje się mieszkanie

  Powódź ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących, stojących lub w następstwie podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych

  Przedstawiciel ERGO Hestii ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Agent działający na rzecz ERGO Hestii, osoba fizyczna, przy pomocy której Agent wykonuje czynności agencyjne lub pracownik ERGO Hestii

   

  Przestępstwo ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Czyn człowieka zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary, jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy

   

  Przywłaszczenie ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Rozporządzenie jak swoją cudzą rzeczą ruchomą lub cudzym prawem majątkowym, które już uprzednio znajdowały się w posiadaniu przywłaszczającego

   

  Punkt obsługi ( ERGO 1 )

  Zakład naprawczy wskazany przez ERGO Hestię

  Pojazd zastępczy ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Pojazd należący do podmiotu zajmującego się w zakresie prowadzonej działalności wypożyczaniem pojazdów:

  a) dla ubezpieczonego pojazdu:

  1/ samochód osobowy segmentu B albo

  2/ samochód osobowy segmentu D – dla ubezpieczonych pojazdów z segmentu powyżej D;

  b) dla pojazdu, który brał udział w zderzeniu się pojazdów spowodowanym przez kierującego ubezpieczonym pojazdem – pojazd tego same segmentu

  Pojazd nielegalnie wprowadzony na terytorium Polski ( ERGO 7 )

   

  Pojazd:

  a) niedostarczony do miejsca odprawy celnej lub niezgłoszony do tej odprawy;

  b) wprowadzony na terytorium Polski bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym prawdziwych informacji o pojeździe lub o wcześniejszych właścicielach

  Pojazd ( ERGO 7 )

  Pojazd zarejestrowany jako:

  a) osobowy – o ładowności do 850 kg;

  b) ciężarowy, dostawczy, terenowy, pick-up – o ładowności do 2 ton;

  c) motorower, motocykl, quad.

  Za pojazd w rozumieniu Wariantu II i III – Sieć Partnerska Autocasco nie uważa się motoroweru, motocykla i quada

  Pożar ( ERGO 7 )

  Działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile

  Punkt obsługi ( ERGO 7 )

  Zakład naprawczy lub autoryzowana stacja obsługi pojazdów danej marki. W Ubezpieczeniu Szyb za punkt obsługi uważa się zakład naprawczy wskazany przez ERGO Hestię

  Pękanie mrozowe ( ERGO 7 )

  Spowodowane mrozem pęknięcie elementów zewnętrznych ubezpieczonego domu, budynku gospodarczego lub elementów balkonów, tarasów lub loggii w mieszkaniu

  Pobyt w szpitalu ( ERGO 7 )

  Hospitalizacja, która rozpoczęła się w okresie odpowiedzialności ERGO Hestii i trwała nieprzerwanie dłużej niż 4 doby. Dzień rozpoczęcia pobytu w szpitalu liczony jest jako pełny bez względu na godzinę przyjęcia. Okres udzielenia przepustki nie stanowi pobytu w szpitalu, który na ten czas uznaje się za zawieszony

  Poszukiwanie przyczyny szkody ( ERGO 7 )

  Czynności niezbędne do jednoznacznego zidentyfikowania elementu, którego wada lub uszkodzenie były bezpośrednią przyczyną szkody, szkody w mieniu lub szkody na osobie

  Przepięcie ( ERGO 7 )

  Gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej

R

  Rzeczy osobiste ( ERGO 1 )

  Przedmioty używane w życiu prywatnym przez Ubezpieczonego, jego osoby bliskie prowadzące wspólnie z nim gospodarstwo domowe, a także rzeczy czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone lub użyczone przez pracodawcę, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną – o ile wypożyczenie to lub użyczenie zostało potwierdzone na piśmie przez wypożyczającego lub użyczającego, w tym:

  a) odzież i inne przedmioty osobistego użytku;

  b) sprzęt: fotograficzny, elektroniczny, komputerowy oraz telefony komórkowe;

  c) instrumenty muzyczne;

  d) sprzęt sportowy;

  e) wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny;

  f) produkowana seryjnie broń wszelkiego rodzaju, posiadana zgodnie z przepisami prawa;

  g) programy komputerowe;

  h) biżuteria, zegarki, wyroby ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych metali z grupy platynowców, gotówka

  Rabunek ( ERGO 7 )

  Zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej na osobie albo po doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Za rabunek uważa się także zabór mienia przy użyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawał w bezpośredniej styczności z Ubezpieczonym

  Rozmrożenie ( ERGO 7 )

  Utrata przydatności do spożycia mienia na skutek jego zepsucia w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym w bezpośrednim następstwie:

  a) awarii urządzenia chłodniczego, w którym są przechowywane zapasy gospodarstwa domowego

  lub

  b) przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej nieprzerwanie przynajmniej 2 godziny i potwierdzonej przez dostawcę energii

S

  Sporty ekstremalne ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Aerodium, balon/sterowiec, base jumping, bobsleje, boks, capoeira, canyoning, futbol amerykański, heliboarding, heliskiing, house running (rap sliding), half pipe, kajakarstwo morskie, kajakarstwo górskie, karting, kolarstwo – maraton, kolarstwo – trial, kolarstwo górskie, lotnia/motolotnia, lotnictwo – samolot, szybowiec, śmigłowiec, narciarstwo alpejskie poza oznakowanymi trasami (freeride), nurkowanie do 40 m, off piste skiing/snowboarding, paralotnia/motoparalotnia, rafting, rock boarding, rocket jumping, rugby, skialpinizm, skitouring, skoki narciarskie, skoki na bungee (bungee jumping), speleologia, sport motorowy (nie wyścigi), skoki spadochronowe, snowboarding poza oznakowanymi trasami (freeride) sztuki walki, tree climbing, wiatrakowiec (autożyro), wspinaczka wysokogórska do 5300 m n.p.m. z wyłączeniem Antarktydy, Arktyki, Grenlandii lub Alaski, wyprawy do dżungli, buszu, na pustynię, tereny lodowcowe lub śnieżne, bieguny

  Sporty podwyższonego ryzyka ( ERGO 1, ERGO 7 )

  BMX, gimnastyka artystyczna, grass boarding, hokej na lodzie, hokej na rolkach, hydrospeed (na terytorium Europy), jeździectwo, jazda na skuterach śnieżnych, jachty motorowe, kajakarstwo, kitesurfing, kolarstwo – cross – country, kolarstwo torowe, kulturystyka, lacrosse, landkiting, miejski surfing (asphalt surfing), narciarstwo alpejskie po oznakowanych trasach, nurkowanie do 30 m, piłka nożna, paintball, parasailing, psi zaprzęg, polo, sandboarding, saneczkarstwo, skeleton, skijoering, squash, skoki do wody, snowboard po oznakowanych trasach, ski bike, skateboarding,  trekking do 5300 m n.p.m. z wyłączeniem terenu Antarktydy, Arktyki, Grenlandii lub Alaski, triathlon klasyczny, trikke skki, wspinaczka skalna, zapasy, żeglarstwo morskie (nie transoceaniczne) powyżej 12 mil do 100 mil morskich od brzegu, żeglarstwo lądowe

  Sporty rekreacyjne ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Aerobik, badminton, baseball, biathlon, blade cross, biegi narciarskie, biegi lekkoatletyczne w tym jogging, bilard/snooker, box aerobic, brydż, fun ball, frisbee, gimnastyka, golf, golf na śniegu, hokej na trawie, jazda figurowa na łyżwach, joga, kolarstwo w tym jazda na rowerze, koszykówka, krykiet, kyudo, kręgle, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo szybkie, maraton klasyczny, myślistwo, marsz, spacery do 2500 m n.p.m., narciarstwo wodne, nordic walking, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka wodna, pływanie, qigong, rzutki (darts), skoki na trampolinie, skutery wodne, snorkeling, sport motorowy – rajdy pojazdów zabytkowych, strzelectwo, SUP, surfing, szermierka, szachy, taniec, technogym, tenis, tenis stołowy, trampofoil, tae-bo, Tai Chi Chuan, taiko, tambeach, unihokej, wakeboarding, windsurfing, wioślarstwo, wrotkarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo śródlądowe, żeglarstwo morskie do 12 mil morskich od brzegu

  Stan nietrzeźwości ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Stan, w którym stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 

   

  Szkoda ( ERGO 1 )

  Bezpośredni skutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia:

  a) uszczerbek majątkowy – w Ubezpieczeniu Mienia, w Ubezpieczeniu Szyb;

  b) śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub uszczerbek majątkowy – w Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów;

  c) szkoda na osobie lub szkoda w mieniu – w Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym

  Szkoda na osobie ( ERGO 1, ERGO 7 )

  W Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym – straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone przez poszkodowanego korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 

  Szkoda w mieniu ( ERGO 1, ERGO 7 )

  W Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym – straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie 

   

  Sieć Partnerska ( ERGO 7 )

  Sieć wyselekcjonowanych warsztatów współpracujących z ERGO Hestią. Lista aktualnych warsztatów publikowana jest na stronie: www.ergohestia.pl

  Stan po spożyciu alkoholu ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Stan, w którym stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

   

  Szkoda ( ERGO 7 )

  Ubezpieczenia  komunikacyjne ERGO 7

  Powstałe bezpośrednio wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia: niemajątkowe następstwozdarzenia lub uszczerbek majątkowy

  Ubezpieczenia  pozkomunikacyjne ERGO 7

  Szkoda Bezpośredni skutek zdarzenia lub wypadku objętego umową ubezpieczenia:

  a) uszczerbek majątkowy – w Ubezpieczeniu Mienia, w Ubezpieczeniu Bagaż;

  b) śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub uszczerbek majątkowy – w Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków;

  c) szkoda na osobie lub szkoda w mieniu – w Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym, w Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Najemcy

  Szkoda całkowita ( ERGO 7 )

   a) W Wariancie I Ubezpieczenia Autocasco – kradzież całego pojazdu lub szkoda, dla której koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody, przy czym koszty naprawy wyliczane są według określonych w kwotach brutto (to jest uwzględniających należny podatek VAT):

  1/ cen części alternatywnych;

  2/ wymiaru koniecznej robocizny, wskazanej przez producenta pojazdu;

  3/ stawki roboczogodziny w wysokości 65 zł.

  Jeżeli do wyliczenia kosztu naprawy nie można zastosować ceny części alternatywnej, stosuje się cenę części oryginalnej pomniejszoną o jej zużycie eksploatacyjne, liczone zgodnie z tabelą zawartą w § 40 ust. 2;

  b) W Wariancie II i III Ubezpieczenia Autocasco – kradzież pojazdu lub szkoda, dla której koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody, przy czym koszty naprawy wyliczane są według określonych w kwotach brutto (to jest uwzględniających należny podatek VAT):

  1/ cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu (bez uwzględnienia zużycia eksploatacyjnego) i wymiaru koniecznej robocizny, wskazanej przez producenta pojazdu;

  2/ cen robocizny w autoryzowanych przez producenta pojazdu zakładach naprawczych

  Stały dozór ( ERGO 7 )

  Bezpośredni dozór pełniony w miejscu ubezpieczenia przez osoby zatrudnione u Ubezpieczonego lub przez podmiot ochrony mienia, z którym Ubezpieczony podpisał umowę o dozór mienia

   

  Substancja zanieczyszczająca ( ERGO 7 )

  Substancje w postaci dymu, oparów, gazu, sadz, płynów, odpadów, o ile powodują one lub mogą powodować skażenie lub zanieczyszczenie wody, gruntu, powietrza

U

  Ubezpieczony ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Osoba fizyczna, na rachunek której Klient zawarł umowę ubezpieczenia

  Udział własny ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Wskazana w umowie ubezpieczenia wartość, o którą ERGO Hestia zmniejsza odszkodowanie

  Urządzenia techniczne ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Urządzenia umożliwiające użytkowanie domu, mieszkania lub budynku gospodarczego, zamontowane lub wbudowane w sposób trwały i zgodny z ich przeznaczeniem:

  a) przyłącza mediów, grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji;

  b) urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu śmieci i ścieków;

  c) klimatyzatory i systemy wentylacji mechanicznej;

  d) baterie i kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, instalacja odgromowa;

  e) urządzenia i instalacje sygnalizacji alarmowej i monitoringu, sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej lub grzewczej (w tym kominki);

  f) anteny, domofony, wideofony, kamery

  Ustawa OC

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U.2013.392 z późn. zm.)

  Ubezpieczony ( ERGO 7 )

  Osoba fizyczna, na rachunek której Klient zawarł umowę ubezpieczenia, albo finansujący z umowy leasingu bądź wierzyciel, na którego rzecz dokonano przewłaszczenia pojazdu

   

  Unieruchomienie pojazdu ( ERGO 7 )

  Stan pojazdu uniemożliwiający jego użytkowanie na skutek:

  a) rozładowania akumulatora;

  b) utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu;

  c) braku powietrza w oponie;

  d) braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu, jak również zamarznięcia paliwa w zbiorniku pojazdu;

  e) utknięcia pojazdu w śniegu

  Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą ( ERGO 7 )

   

  Mechaniczny lub elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, który jest sprawny i trwale zamontowany w procesie produkcji pojazdu, lub urządzenie homologowane zgodnie z obowiązującymi na terytorium Polski przepisami, zamontowane przez stację obsługi posiadającą autoryzację producenta danego zabezpieczenia do montażu lub serwisowania tego zabezpieczenia (dalej: „stacja obsługi”).

  Przy czym:

  a) jeżeli urządzenie zabezpieczające nie jest fabrycznym wyposażeniem pojazdu, fakt montażu urządzenia oraz jego sprawność muszą być potwierdzone pisemnym zaświadczeniem wydanym przez stację obsługi;

  b) w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia złożenie zaświadczenia nie jest wymagane, o ile zostało ono załączone do wniosku o zawarcie wcześniejszej umowy ubezpieczenia;

  c) urządzeniami zabezpieczającymi przed kradzieżą nie są: mechaniczne i elektromechaniczne blokady kierownicy, systemy blokowania lewarka automatycznej skrzyni biegów, a także zamki w drzwiach pojazdu i stacyjka

  Udar mózgu ( ERGO 7 )

  Incydent naczyniowo-mózgowy, którego wystąpienie zostało potwierdzone wynikami badań obrazowych, takimi jak: CT (tomografia komputerowa), MRI (magnetyczny rezonans jądrowy) lub PET (pozytronowa tomografia emisyjna), obejmujący:

  a) zawał tkanki mózgowej lub

  b) krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy, lub

  c) zator materiałem pozaczaszkowym,

  i który spowodował utrzymywanie się utrwalonych ubytków neurologicznych dłużej niż 3 miesiące (istnienie trwałych ubytków neurologicznych powinien potwierdzić lekarz specjalista w dziedzinie neurologii)

W

  Wandalizm ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

   

  Wartości pieniężne ( ERGO 1, ERGO 7)

  Monety złote i srebrne, niestanowiące obowiązującego środka płatniczego, niebędące wyrobem użytkowym: srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach, kamienie szlachetne, półszlachetne, syntetyczne, perły, bursztyny, korale, a także czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe, karty płatnicze i inne dokumenty występujące w obrocie bezgotówkowym

   

   

  Wartość odtworzeniowa ( ERGO 1, ERGO 7 )

  ERGO 1

  Ubezpieczenia  pozkomunikacyjne ERGO 7

  Wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, to jest:

  a) dla domu, mieszkania, budynku gospodarczego – koszt odbudowy w tym samym miejscu lub koszt remontu, z uwzględnieniem analogicznych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów;

  b) dla wyposażenia, rzeczy osobistych – koszt zakupu lub wytworzenia nowego elementu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki oraz kosztów montażu

  Ubezpieczenia  komunikacyjne ERGO 7

  Wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki 

  Wartość rynkowa ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Wartość odpowiadająca cenie zakupu na rynku lokalnym

  Wartość rynkowa mieszkania ( ERGO 1, ERGO 7 )

   

  Wartość odpowiadająca iloczynowi metrażu mieszkania i średniej ceny rynkowej 1 m2, występującej w danej miejscowości lub określonej dzielnicy miasta, w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach i standardzie wykończenia

  Wartość rzeczywista ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Wartość odtworzeniowa, pomniejszona o zużycie techniczne

  Wypadek ( ERGO 1, ERGO 7 )

  W Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym – śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, a także zniszczenie lub uszkodzenie mienia

  Wyposażenie ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Przedmioty wykorzystywane w związku z użytkowaniem domu lub mieszkania, niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego, należące do Ubezpieczonego lub jego osób bliskich prowadzących wspólnie z nim gospodarstwo domowe, w tym:

  a) meble (także wbudowane);

  b) sprzęt zmechanizowany i sprzęt AGD;

  c) sprzęt audiowizualny i RTV;

  d) przedmioty użytku domowego;

  e) zapasy gospodarstwa domowego;

  f) elementy dekoracyjne

  Wartość rynkowa pojazdu ( ERGO 7 )

  Wartość z uwzględnieniem podatku VAT (brutto), ustalona na podstawie notowań rynkowych cen pojazdów danej marki i typu obowiązujących na terytorium Polski, z uwzględnieniem cech indywidualnych pojazdu

  Wyposażenie dodatkowe Pojazdu ( ERGO 7 )

   

  Urządzenia i elementy pojazdu niemontowane fabrycznie: sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności telefonicznej (oprócz telefonów mobilnych) i radiotelefonicznej wraz z głośnikamii antenami, sprzęt łączności satelitarnej (nawigacja satelitarna), spojlery i nakładki, napisy i naklejki reklamowe, folia dedykowana do oklejania nadwozia pojazdu oraz foteliki do przewozu dzieci

  Wyposażenie podstawowe Pojazdu ( ERGO 7 )

  Urządzenia i elementy pojazdu montowane fabrycznie lub przez dilera w warunkach montażu fabrycznego ze względu na przepisy dotyczące zasad homologacji dla danej marki, typu, modelu oraz urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, instalacje zasilania gazem, obręcze kół ze stopów lekkich, hak holowniczy, klimatyzacja, reflektory halogenowe i ksenonowe

  Wyczynowe uprawianie sportu ( ERGO 7 )

  Uprawianie dyscyplin sportowych w celu uzyskania maksymalnych wyników, polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, zawodach lub turniejach sportowych w ramach zarejestrowanych sekcji, klubów lub organizacji sportowych

Z

  Zalanie ( ERGO 1 )

  Działanie cieczy w domu, mieszkaniu lub budynku gospodarczym, prowadzące do powstania szkody, wskutek:

  a) opadów atmosferycznych;

  b) wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej;

  c) wydostania się wody z urządzeń domowych w wyniku ich awarii;

  d) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej;

  e) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej;

  f) działania osób trzecich;

  g) wydostania się wody ze stłuczonego lub rozszczelnionego akwarium;

  h) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych, z wyłączeniem przypadków będących następstwem prób prawidłowego funkcjonowania, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku

  Zdarzenia losowe ( ERGO 1 )

  a) akcja ratownicza – działania podjęte w celu zapobieżenia zagrażającej bezpośrednio szkodzie lub w celu złagodzenia jej skutków, o ile działania te były odpowiednie do występujących okoliczności;

  b) dym i sadza – zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem:

  1/ spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi;

  2/ pożaru, wybuchu, przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna, przepięcia niezależnie od miejsca ich powstania;

  c) grad;

  d) huk ponaddźwiękowy;

  e) huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, wyrządzającego masowe szkody;

  f) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich;

  g) napór śniegu – uszkodzenie lub zawalenie się mienia na skutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie lub przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu;

  h) osunięcie się ziemi;

  i) pożar;

  j) przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna;

  k) spływ wód po zboczach;

  l) trzęsienie ziemi;

  m) uderzenie pioruna;

  n) uderzenie pojazdu;

  o) upadek drzewa;

  p) upadek masztu;

  q) upadek statku powietrznego;

  r) wybuch;

  s) zapadanie się ziemi

  Zdarzenie ( ERGO 1 )

  a) niezależne od Ubezpieczonego wydarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia – w Ubezpieczeniu Mienia;

  b) wydarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia – w Ubezpieczeniu Szyb;

  c) nieszczęśliwy wypadek – w Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

  Zwierzęta domowe ( ERGO 1, ERGO 7 )

  Zwierzęta zwyczajowo hodowane przez człowieka i utrzymywane w warunkach domowych lub przydomowych: psy, koty, ptaki, gryzonie, rybki akwariowe, konie – z wyłączeniem zwierząt hodowanych w celach handlowych lub gospodarczych

  Zatopienie ( ERGO 7 )

  Zanurzenie ubezpieczonego pojazdu w cieczy

  Zdarzenia losowe ( ERGO 7 )

  a) akcja ratownicza – działania podjęte w celu zapobieżenia zagrażającej bezpośrednio szkodzie lub w celu złagodzenia jej skutków, o ile działania te były odpowiednie do występujących okoliczności;

  b) dym i sadza – zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem:

  1/ spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi;

  2/ pożaru, wybuchu, przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna, przepięcia, niezależnie od miejsca ich powstania;

  c) grad;

  d) huk ponaddźwiękowy;

  e) huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, wyrządzającego masowe szkody;

  f) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich;

  g) napór śniegu – uszkodzenie lub zawalenie się mienia na skutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie lub przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu;

  h) osunięcie się ziemi;

  i) pożar;

  j) przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna;

  k) spływ wód po zboczach;

  l) trzęsienie ziemi;

  m) uderzenie pioruna;

  n) uderzenie pojazdu;

  o) upadek drzewa;

  p) upadek masztu;

  q) upadek statku powietrznego;

  r) wybuch;

  s) zalanie – działanie cieczy w domu, mieszkaniu lub budynku gospodarczym, prowadzące do powstania szkody, wskutek:

  1/ opadów atmosferycznych;

  2/ wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej;

  3/ wydostania się wody z urządzeń domowych w wyniku ich awarii;

  4/ cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej;

  5/ nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej;

  6/ działania osób trzecich;

  7/ wydostania się wody ze stłuczonego lub rozszczelnionego akwarium;

  8/ samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych, z wyłączeniem przypadków będących następstwem prób prawidłowego funkcjonowania, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku;

  W Ubezpieczeniu Bagaż zalanie to działanie cieczy na objęty ochroną ubezpieczeniową bagaż oraz gotówkę powstałe wskutek wyżej wymienionych przyczyn;

   t) zapadanie się ziemi

  Zdarzenie ( ERGO 7 )

  Ubezpieczenia  komunikacyjne ERGO 7

  a) utrata, zniszczenie lub uszkodzenie – w Ubezpieczeniu Autocasco, w Ubezpieczeniu Car Assistance;

  b) nieszczęśliwy wypadek – w Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów;

  c) niezależne od woli Ubezpieczonego wydarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia – w Ubezpieczeniu Szyb, w Ubezpieczeniu Bagaż

  Ubezpieczenia  pozkomunikacyjne ERGO 7

   a) niezależne od Ubezpieczonego wydarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, w wyniku

  którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia – w Ubezpieczeniu Mienia od Ognia i Zdarzeń Losowych, w Ubezpieczeniu Mienia od Kradzieży;

  b) nieszczęśliwy wypadek – w Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków;

  c) rozstrój zdrowia lub uszkodzenie ciała – w Ubezpieczeniu ERGO 7 Assistance w Wariancie Medical Assistance

  Zamek otwierany elektronicznie ( ERGO 7 )

   

  Zamek pozwalający na dostęp do pomieszczenia, otwierany za pomocą złożonego kodu dostępu innego niż klucz: karta magnetyczna, kod cyfrowy, czytnik biometryczny

   

   

  Zamek wielopunktowy ( ERGO 7 )

  Zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach

  Zamek wielozastawkowy ( ERGO 7 )

  Zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu

  Zawał serca ( ERGO 7 )

  Jednoznacznie rozpoznana martwica części mięśnia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia, która spowodowała wystąpienie łącznie:

  a) typowego bólu dławicowego stwierdzonego w wywiadzie;

  b) nowych, niewystępujących dotychczas zmian w obrazie EKG, charakterystycznych dla nowo przebytego zawału mięśnia sercowego;

  c) charakterystycznego wzrostu aktywności biomarkerów sercowych typowych dla przebytego zawału mięśnia sercowego;

  d) istotnego obniżenia frakcji wrzutowej lewej komory serca (według pomiaru uzyskanego w okresie co najmniej 3 miesięcy od daty zdarzenia) lub nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości ściany serca w badaniach obrazowych

  Zawody niebezpieczne ( ERGO 7 )

  Praca w siłach zbrojnych (poza pracami biurowymi), praca w służbach mundurowych (poza pracami biurowymi), prace budowlane przy wyburzaniu i rozbiórkach, praca na wysokościach powyżej 15 m, praca przy budowie rusztowań, prace podwodne, zawodowy połów ryb, prace na statku, w przemyśle wydobywczym (robotnicy zatrudnieni na platformach wydobywczych, górnictwo), a także kaskader, akrobata, artysta cyrkowy, strażak, ratownik górski, pracownik służb specjalnych, konwojent wartości pieniężnych, pracownik ochrony

  Zawody podwyższonego ryzyka ( ERGO 7 )

  Zawody polegające na wykonywaniu pracy fizycznej, to jest: robotnik przemysłowy, operator lub monter maszyn i urządzeń, rolnik, ogrodnik, leśnik, kierowca, pracownik budowlany wykonujący prace remontowo-budowlane; wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, to jest: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, wykonywanie czynności na wysokościach powyżej 5 m oraz wykonywanie czynności z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów technicznych albo płynów technicznych

 

AGENT GRUPY ERGO HESTIA

UBEZPIECZENIA MYSŁOWICE

 

© 2017 emivio.pl All Rights Reserved.
Ubezpieczenia Mysłowice ubezpieczamymyslowice.pl
Ubezpieczenia Katowice i Śląsk ubezpieczamyslask.pl

Jak pracuje ?

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych zawieram, po kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu konta iHestia, " bez wychodzenia z domu "

Kontakt ze mną możliwy jest na obszarze :

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE : Mysłowice, Katowice, Będzin ,Bieruń, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Imielin, Jaworzno, Lędziny, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE : Powiat suski, miejscowości : Jordanów, Maków Podhalański, Osielec, Naprawa, Sucha Beskidzka, Powiat myślenicki, miejscowości : Myślenice, Pcim, Skomielna Biała, Powiat nowotarski, miejscowości :  Chabówka, Rabka-Zdrój, Skawa, Spytkowice.